KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

Home/KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI
STONE için hazırlanmıştır. Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve kullanılamaz.
 
 
 
İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ3

1.1. Amaç3

1.2. Kapsam 3

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar 3

2.SORUMLULUK 5

3.KAYIT ORTAMLARI 5

4.SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5

4.1.Saklama Amaçları6

4.2.Saklama Hukuki Sebepleri7

5.UYUM 7

5.1. Kişisel Veri Envanteri 7

5.2. Azami Saklama Süreleri 7

5.3. İmhayı Gerektiren Sebepler 10

5.4. Kişisel Verilerin Tutulduğu Kayıt Ortamları Listesi10

6.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ SAKLANMASINA ve İMHASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER11

6.1. İdari Tedbirler 11

6.2. Teknik Tedbirler 11

6.3. Periyodik İmha 11

7. POLİTİKANIN YAYINLANMASI ve SAKLANMASI 15

8. YAPTIRIM 15

9. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 15

10.GÜNCELLEME ve REVİZYON 15

11.POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 15
 
 
 
1.GİRİŞ

1.1. Amaç

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın amacı, STONETERROIR DOĞAL TAŞ VE MADENCİLİK SAN.ve TİC. A.Ş. (STONE/Şirket olarak anılacaktır) mevcut ve potansiyel müşterileri, tüketicileri, iş ortakları, ziyaretçileri, Şirket çalışanları, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunulan kurum/kuruluş çalışanları ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel verilerin saklanması hususundaki prensiplerin ve veri imhası standartlarının Anayasa’nın 20.maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile bu Kanun’un ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere ilgili mevzuatın belirttiği usul ve esaslara göre belirlenmesidir.

1.2. Kapsam

Politika’daki hüküm ve prensipler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikte olan, fiziksel ve dijital ortamlarda bulunan her türlü bilgi ve belgeyi, bunlarla ilgili alınan saklama ve imha prensiplerini kapsar.

1.3. Kısaltmalar ve Tanımlar
 
 
 

Alıcı Grubu Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan STONE Şirketleri personeli.
Elektronik Ortam Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Periyodik İmha Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Politika Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
VERBİS Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 
 
 
2.SORUMLULUK

STONE’nun tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.
 
 
 
3.KAYIT ORTAMLARI
 
 

Elektronik Kayıt

Ortamları

Elektronik Olmayan Kayıt Ortamları
v Sunucular (Active directory, yedekleme, e- posta, veri tabanı, web, dosya paylaşım vs.)

v Yazılımlar (ofis yazılımları, QDMS, P- Magic, CRM, VERBİS)

v Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, anti virüs vs.)

v Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

v Mobil cihazlar (telefon, tablet vs.)

v Optik diskler (CD, DVD vs.)

v Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vs.)

v Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

v  Kâğıt

v  Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)

 

v  Yazılı ortamlar

v  Basılı ortamlar

v  Görsel ortamlar

 
 
 
4.SAKLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kanunun 3’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4’üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6’ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirket faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.
4.1. Saklama Amaçları
• İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

• STONE ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle iletişim sağlamak,

• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirebilmek,

• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak.

4.2.Saklama Hukuki Sebepleri
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

• 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

• 4857 sayılı İş Kanunu,

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,

• Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.
 
 
 
5.UYUM
5.1. Kişisel Veri Envanteri
STONE, işbu Politika’ya bağlı olarak Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi dahilinde çalışanlarına yönelik iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını ve hukuki sebebini, veri kategorisini, aktarılan alıcı grubunu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak ilişkilendirmiş ve detaylandırmıştır. STONE, Prosedür içerisindeki prensipleri dâhilinde bu envanteri güncel tutacağını taahhüt eder.

5.2. Azami Saklama Süreleri
STONE, Envanter içerisinde, iş süreçlerine bağlı olarak işlemekte olduğu kişisel verileri kategorilerini ve veri kategorilerinin yasal gereksinimler ve iş amaçları doğrultusunda ne kadar süre saklanması gerektiğini ilişkilendirmiş ve detaylandırmıştır. STONE, Politika içerisindeki prensipleri dâhilinde veri envanteri güncel tutacağını ve belirtilen ilgili kişisel veri saklama sürelerine uygun verileri işleyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreler belirlenirken Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili diğer yönetmeliklerin aşağıda belirtilen usul ve esasları dikkate alarak belirlenir:

• İlgili veri kategorisiyle alakalı olarak işleme amacıyla STONE’nun faaliyet gösterdiği, kalıp ve iskele sistemleri ve ilgili diğer sektörler dâhil, STONE’nun dahil olduğu tüm sektörlerde genel teamül olarak ne kadar süre gerekli olduğu,

• İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ilgili kişiyle tesis edilen hukuki ilişkinin ne kadar süre devam edeceği,

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak STONE’nun elde edeceği meşru menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ne kadar süre geçerli olacağı,

• İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve sorumlulukların hukuken ne kadar süre devam edeceği,

• Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve güncel tutulmasına elverişli olup olmadığı,

• STONE’nun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri ne kadar süre saklamak zorunda olduğu,

• STONE’nun ilgili kişisel veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresinin ne kadar olduğu, dikkate alınır.

• Söz konusu yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlar ve işlenecek kişisel verilerin niteliğine göre sürelerin değişkenlik göstermesi hakkımızı saklı tutmak üzere bazı verilere ilişkin saklama ve imha süreleri aşağıdaki gibidir:
 
 
 

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
Sözleşme sürecinin bir bölümü ve

sözleşmenin muhafazası

İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş Kanunu kapsamında saklanılan veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında toplanan veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
SGK mevzuatı kapsamında tutulan veriler İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş kazası/meslek hastalığına ilişkin bir talepte/davada kullanılabilecek dökümanlar İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi 2 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan veriler İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Ödeme işlemleri İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel Finansman Süreçleri İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Log/Kayıt/Takip Sistemleri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çalışanlara araç tahsis edilmesi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İlgili kişisel verinin Türk Ceza Kanunu veya sair ceza hükmü getiren mevzuat kapsamında bir suça konu olması Dava zaman aşımı müddetince Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kamera kayıtları 2 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Her türlü doküman dosyalanması 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 
 
5.3.İmhayı Gerektiren Sebepler

STONE, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreleri belirlerken ve uygularken, söz konusu sürelerin Kişisel Veri Envanteri’nde yer alan bilgilerle uyumunu ve azami sürelerin aşılıp aşılmadığını takip eder. Aşağıdaki hallerin mevcut olması durumunda veya STONE tarafından öğrenilmesi üzerine, azami sürelere bakılmaksızın kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalktığı kabul edilerek; ilgili kişinin başvuru üzerine veya STONE tarafından söz konusu kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

• Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

• Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,

• Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

• İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

• STONE’nun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

• Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

 
5.4.Kişisel  Verilerin  Tutulduğu  Kayıt  Ortamları  Listesi
STONE, iş süreçlerine bağlı olarak işlemekte olduğu kişisel verilerin tutulduğu kayıt ortamlarını gösterir ve Politika içerisindeki prensipleri dâhilinde bu tabloyu güncel tutacağını taahhüt eder.
 
 
 
6.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ SAKLANMASINA ve İMHASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

STONE, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerinin hukuka uygun olarak imha edilmesi için teknik ve idari tedbirleri almakta yükümlü olmakla birlikte bu tedbirleri ilgili kişilere duyurmak ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

6.1.İdari Tedbirler
• Kişisel veri işlemeye başlamadan önce, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve gerektiği hallerde açık rızalarının alınması,
• STONE’nun ticari ve ticari olmayan iş ve ilişkilerinde, sözleşmesel ilişki kurduğu üçüncü kişi irtibatlarıyla gerekli ve yeterli bilgi güvenliği, gizlilik ve kişisel verilerin korunması hükümlerini imza altına alması,
• Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nın yayınlanması,
• STONE internet sayfası içerisinde çerez politikası, genel bilgilendirme niteliğinde aydınlatma metninin yayınlanması,
• Kanun’a uyumluluk çalışmaları kapsamında STONE içerisindeki aktivite ve süreçlerin analizlerinin yapılması ve yasaya uyum adına alınacak aksiyonların belirlenmesi,
• Kişisel Veri Envanteri’nin oluşturulması,

6.2.Teknik Tedbirler
• Kişisel verilere yetkisiz erişimin önüne geçilmesi için erişim yönetimi sürecinin oluşturulması,
• Veri koruma ile ilgili sınıflandırma ve olay yönetimi süreçlerinin oluşturulması,
• Kişisel verilerin tutulduğu kayıt ortamlarındaki güvenlik açıklıklarının tespiti ve aksiyonların alınmasına ilişkin tarama sürecinin oluşturulması,

• Zararlı yazılımların STONE ağına erişmemesi için gerekli olan çözümlerin kullanılması,

• Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik risklerin belirlenmesi,

• Bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınmasının sağlanması ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontrollerin yapılması,

• Silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirlerin alınması.

• Sızma (Penetrasyon) testleri ile Şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 
 
 
7.KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Kurum tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

7.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler aşağıda verilen yöntemlerle silinir:
 
 

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek / boyanarak / silinerek karartma işlemi de uygulanır.
Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 
 
7.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel veriler, Şirket tarafından aşağıda verilen yöntemlerle yok edilir.
 
 

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 
 
7.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

7.4. Periyodik İmha
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 11.maddesi gereğince Kurum, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre STONE, Kişisel Veri Envanterine paralel olarak, dijital ve fiziksel ortamlarında tuttuğu kişisel verileri, periyodik olarak en geç 6 ayda bir (180 gün) kontrol edeceğini ve işlendikleri amaç sona erdiğinde söz konusu verileri tekrar eden aralıklarla resen sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini taahhüt eder.
 
 
 
8.POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI ve SAKLANMASI
Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanabilir, STONE internet sayfasında kamuya açık halde ilan edilebilir.
 
 
 
9.YAPTIRIM
Yukarıda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, durumun niteliğine uygun olarak hukuki süreç veya disiplin süreci başlatılabilir.
 
 
 
10.İLGİLİ DOKÜMANLAR

• STONE Kişisel Veri Envanteri

• Anayasa’nın 20.maddesi

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuat

• İlgili ikincil Mevzuat
 
 
 
11.GÜNCELLEME ve REVİZYON
Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler STONE tarafından güncellenir.
 
 
 
12. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, Şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Şirket tarafından saklanır.